Société Municipale des Accordéonistes de Luxembourg - SMAL

Directioun: Romain KRAUS - President: Raymond MAHNEN

SMAL-Eis Équipe Concerts SMAL Prouwen / Répétit. Newsletter Chronik SMAL Instrument Favorite Links Sitemap


SMAL-Eis Équipe
Concerts SMAL
Prouwen / Répétit.
Newsletter
Chronik SMAL
Instrument
Favorite Links
Sitemap


                        

 

 

Willkommen bei den Akkordeonisten der Stadt Luxemburg !

Bienvenu(e) chez les accordéonistes de la Ville de Luxembourg !


Bei der "Société Municipale des Accordéonistes de Luxembourg", SMAL ofgekierzt, handelt et sech ëm den eelsten Orchester vun Accordéonisten aus dem Land. Op Wonsch komme mer Iech ë flotte Concert spillen.


Bei der "Société Municipale des Accordéonistes de Luxembourg" (Kürzel SMAL), handelt es sich um das älteste Akkordeon-Orchester der Stadt und des Landes Luxemburg. Gerne bietet unser Ensemble Ihnen - nach Vereinbarung - ein kurzweiliges Konzert mit beliebten Melodien.


La "Société Municipale des Accordéonistes de Luxembourg" (SMAL) est une formation d'accordéonistes qui se font le plaisir de venir se produire en orchestre et de vous présenter un bouquet de jolies mélodies.


Bock+Stiirchen.jpg (30683 bytes) Wenzelsmauer_1.jpg (30693 bytes) GelleFra+Kathedral_3.jpg (27938 bytes) PontAdolphe_1.jpg (30993 bytes)

^ Stad Lëtzebuerg / Ville de Luxembourg / Luxemburg-Stadt / Fotoën: 22.02.2003-dL

Corniche_1.jpg (85762 bytes) HuelenZantKierchbierg.jpg (89436 bytes) HuelenZantStMechel.jpg (83063 bytes) RoudBreck.jpg (78548 bytes)
FortThuengenKierchbierg.jpg (71611 bytes) WelleBleiweWatMirSin.jpg (82426 bytes)

^ Stad Lëtzebuerg / Ville de Luxembourg / Luxemburg-Stadt / Fotoën: 20.11.2004-dL


 

[ Home ] SMAL-Eis Équipe ] Concerts SMAL ] Prouwen / Répétit. ] Newsletter ] Chronik SMAL ] Instrument ] Favorite Links ] Sitemap ] [ E-mail Kontakt ]

Last update 07/11/2021 19:47 /         © dL + rK  - Luxembourg