Société Municipale des Accordéonistes de Luxembourg - SMAL

Directioun: Romain KRAUS - President: Marc THILL

Up Concerts SMAL JA 2023 Prouwen / Répétit. Newsletter Chronik SMAL Instrument Favorite Links Sitemap


Up

 


De Romain KRAUS ass aktiv an der SMAL zënter dem Joer 1986. Faktesch huet hien d'Société Municipale des Accordéonistes de Luxembourg zënter 2007 geleet.

An der Generalversammlung vum 04.03.2011 krut hien d'Baguette bei där Geleeënheet offiziell vu sengem Virgänger, dem Felix Hausemer, iwwerreecht.


Romain KRAUS  ist im Akkordeon-Orchester aktiv seit dem Jahr 1986. De facto leitet er die Société Municipale des Accordéonistes de Luxembourg seit 2007

In der Jahreshauptversammlung am 04.03.2011 wurde ihm offiziell die Leitung der SMAL von seinem Vorgänger, Felix Hausemer, übertragen.


Romain KRAUS, actif à notre orchestre depuis 1986, assure de facto la direction de la Société Municipale des Accordéonistes de Luxembourg depuis 2007.

À l'occasion de l'AGO du 04.03.2011, la baguette lui est transmise officiellement par son prédécesseur, M. Felix Hausemer.


Home ] Up ] Concerts SMAL ] JA 2023 ] Prouwen / Répétit. ] Newsletter ] Chronik SMAL ] Instrument ] Favorite Links ] Sitemap ] [ E-mail Kontakt ]

Last update 24/05/2013 20:44 /         © dL + rK  - Luxembourg