Société Municipale des Accordéonistes de Luxembourg - SMAL

Directioun: Romain KRAUS - President: Raymond MAHNEN

Up Concerts SMAL Prouwen / Répétit. Newsletter Chronik SMAL Instrument Favorite Links Sitemap


Up

 


De Raymond MAHNEN ass an den 80-er Jore fir d’éischt als Vize-Président bei äis komm. Duerno huet hien d’Charge vum Keessier iwwerholl ier hien 1988 d’Mandat als Président vun der Société Municipale des Accordéonistes de Luxembourg ugeholl huet.


 In den 80-er Jahren stiess Raymond MAHNEN als Vize-Präsident zur Société Municipale des Accordéonistes de Luxembourg. Danach übernahm er die Aufgaben des Schatzmeisters bis ihm 1988 das Mandat als Präsident übertragen wurde.


Dans les années ‘80 Raymond MAHNEN fut d’abord notre Vice-Président, puis Trésorier avant d’accepter le mandat de Président de la Société Municipale des Accordéonistes de Luxembourg en 1988.


 

 

 

Home ] Up ] Concerts SMAL ] Prouwen / Répétit. ] Newsletter ] Chronik SMAL ] Instrument ] Favorite Links ] Sitemap ] [ E-mail Kontakt ]

Last update 10/09/2014 21:03 /         © dL + rK  - Luxembourg