Société Municipale des Accordéonistes de Luxembourg - SMAL

Directioun: Romain KRAUS - President: Marc THILL

Up SMAL-Eis Équipe Concerts SMAL Prouwen / Répétit. Ecole de musique Newsletter Chronik SMAL Instrument Favorite Links Sitemap


Up

Caeciliefeier - Fête Ste Cécile
23.11.2012 an der Pizzeria Girassol

Begréissung vum President Raymond MAHNEN 2012-11-23_00001_shadow.jpg (237289 bytes)

2012-11-23_00002_shadow.jpg (244899 bytes)

2012-11-23_00003_shadow.jpg (281410 bytes)

Usprooch vum UGDAs-Vertrieder Louis KARMEYER 2012-11-23_00012_sahdow.jpg (287209 bytes)

3 Medaillen iwwerreecht vun den Häre Mahnen a Karmeyer

2012-11-23_00005_shadow.jpg (276950 bytes)

Antonio MOREIRA fir 10 Joer 2012-11-23_00006_shadow.jpg (292321 bytes)
Guy Schmit fir 30 Joer 2012-11-23_00007_shadow.jpg (258568 bytes)
Benny Schmit fir 40 Joer 2012-11-23_00008_shadow.jpg (286562 bytes)
2012-11-23_00009_shadow.jpg (260119 bytes)

2012-11-23_00010_shadow.jpg (235229 bytes)

2012-11-23_00011_shadow.jpg (248177 bytes)

 

Home ] Up ] SMAL-Eis Équipe ] Concerts SMAL ] Prouwen / Répétit. ] Ecole de musique ] Newsletter ] Chronik SMAL ] Instrument ] Favorite Links ] Sitemap ] [ E-mail Kontakt ]

Last update 25/11/2012 17:48 /         © dL + rK  - Luxembourg