Société Municipale des Accordéonistes de Luxembourg - SMAL

Directioun: Romain KRAUS - President: Marc THILL

Up Concerts SMAL JA 2023 Prouwen / Répétit. Newsletter Chronik SMAL Instrument Favorite Links Sitemap


Up

Op der Foto (Februar 2023) feelen: Irčne Goergen-Nau, Karin Malini an Helmut Esslinger.


Monsieur Mourad ABDERRAHIM 2. Stėmm

Madame

Jenni

CONRAD

1. Stėmm

Monsieur

Tom

CONRAD

2. & 3. Stėmm
 Monsieur Helmut  ESSLINGER 1. Stėmm
Monsieur Antonio FERREIRA Bass

Madame

Irčne

GOERGEN-NAU

2. Stėmm

Monsieur

Brice

JUNIUS

2. Stėmm

Monsieur

Victor

KOLB

Bass

Monsieur

Romain

KRAUS

3./4. Stėmm

Madame

Danielle

LUDWIG

2. Stėmm
Madame Karin MALINI 1. Stėmm
Monsieur Mher MKRTCHYAN 1. Stėmm

Madame

Rosa

PINTO

2. Stėmm

Monsieur

Guy

SCHMIT

Percussioun

Monsieur

Hendrik

VAN DEN BULCKE

1. Stėmm

Madame

Eliane

WEIS

1. Stėmm

Videos Mher Mkrtchyan:

 

Home ] Up ] Concerts SMAL ] JA 2023 ] Prouwen / Répétit. ] Newsletter ] Chronik SMAL ] Instrument ] Favorite Links ] Sitemap ] [ E-mail Kontakt ]

Last update 03/02/2023 15:12 /         © dL + rK  - Luxembourg